Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?

Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?

Оценката на здравни технологии (ОЗТ) е мултидисциплинарна наука за оценяване на новите здравни технологии. Методите, обхванати от ОЗТ, са:

  1. систематичната оценка на сравнителната стойност на лекарствени продукти и други здравни технологии;
  2. решенията за ценообразуване и реимбурсация, които засягат както публичните, така и частните заплащащи институции, и
  3. процесът, при който се решава дали включването в лекарствения списък е допустимо или не, както и при преразглеждането на лекарствения списък.

ОЗТ подкрепя вземането на решения в областта на политиката за реимбурсация
Както икономиката на здравеопазването и изследването на резултатите (HEOR) предоставя подкрепата, необходима за правилно функциониране на звената „Достъп до пазара“ и „Връзки с институциите“, това прави и оценката на здравните технологии (ОЗТ) с цел да се гарантира ефективността на политиката за реимбурсация. Следователно ОЗТ е толкова важна от политическа гледна точка, колкото и икономиката на здравеопазването и изследването на резултатите е от съществено значение за бизнеса. Още повече, тъй като е свързана със здравната политика, ОЗТ винаги е свързана с политическия контекст, в който се вземат решенията в областта на здравеопазването, което означава, че ОЗТ обикновено участва в един сложен процес на вземане на решения, който зависи от политическите заинтересовани страни и страните, влияещи върху процеса.
ОЗТ може да доведе до по-добра ефективност, прозрачност и отчетност, но само когато е част от цялостна ОЗТ система
Успешните ОЗТ системи са правилно структурирани, имат ясни политически цели и вземат предвид институционалния контекст. Съществуват множество ключови цели свързани с политиката за ОЗТ, които ако бъдат въплътени в реални ОЗТ системи , могат да сведат до минимум пропуснатите ползи за компаниите:

  • Подпомагане на лицата, вземащи решения в областта на здравеопазването, с цел подобряване на техните решения;
  • Оценяване на добавените клинични ползи и добавената стойност на новите здравни технологии;
  • Повишаване ефективността на процеса по разпределение в системите за публично финансиране, които се характеризират с оскъдни ресурси;
  • Увеличаване на прозрачността и отчетността при вземането на решения в областта на здравеопазването.

Още по темата

Необходимост от политика за реимбурсация


Политиката за реимбурсация


Ролята на ОЗТ в достъпа до иновации


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson