Правна декларация

Правна декларация


Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване (Споразумението). С използването на Услугите (както са дефинирани по-долу) Вие се съгласявате с това Споразумение. Препоръчваме Ви да разпечатате копие от настоящото Споразумение за бъдеща справка. Запазваме си правото да правим промени, както е описано по-долу.

Настоящото Споразумение е сключено между Вас и Janssen Pharmaceutica NV (Дружеството или ние, или нас, или наш) относно използването от Ваша страна на сайта „Janssen With Me“, намиращ се на адрес www.janssenwithme.com (Сайтът) (наричани заедно Услугите).

Ако не желаете да приемете условията в Споразумението, Ви молим да не осъществявате достъп до Услугите и да не ги използвате. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, за подробности относно това каква информация събираме и как я използваме.

ТОЗИ САЙТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН И НАСОЧЕН КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО), ДЪРЖАВИТЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК И АФРИКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПЪЛНОЛЕТНИ, ЗА ДА СКЛЮЧИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЛИ АКО НЕ СТЕ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ОТ ИМЕТО НА ИЛИ В ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, С КОЯТО СТЕ СВЪРЗАНИ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ОБВЪРЖЕТЕ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. Препратките към Вие и Вашата в настоящото Споразумение ще се отнасят както за Вас, така и за всяка такава организация.

 1. Нашето право да правим промени. Можем да променяме това Споразумение от време на време (по каквато и да е причина, като например промени във функциите или услугите, предлагани от този Сайт, или за да отразим промяна в закона), като Ви уведомяваме за тези промени по всякакъв разумен начин и като предоставяме преработено Споразумение чрез Услугите. Всякакви такива промени няма да се прилагат за спорове между Вас и нас, възникнали преди датата, на която сме публикували преработеното Споразумение, включващо такива промени, или сме Ви уведомили по друг начин за такива промени. Използването на Услугите от Ваша страна след настъпването на промени ще представлява приемане на тези промени. Легендата „Последно актуализирано“ по-горе показва кога е била направена последната промяна в настоящото Споразумение.

  До степента, позволена от действащото законодателство, можем по всяко време и без да носим отговорност, да променяме или прекратяваме всички или част от Услугите (например, за да отразим промените в съответните закони, да защитим сигурността на Услугите или да въведем разумни технически корекции и подобрения, да променим услугите и функциите, предоставяни от Сайта); или да предложим възможности на някои или всички потребители, по наша преценка. Ще се стремим да Ви уведомим по разумен начин за всички промени, които ще имат съществен неблагоприятен ефект върху използването на Услугите от Ваша страна, взети като цяло.

 2. Отказ от отговорност по отношение на информация

  ИНФОРМАЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ, Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЕДИНСТВЕНО ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ. ТЯ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ЗДРАВЕН СЪВЕТ, НИТО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА МЕДИЦИНСКА ДИАГНОЗА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ИНДИВИДУАЛЕН ПРОБЛЕМ. ОСВЕН ТОВА ТЯ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ЗАМЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ И УСЛУГИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ, ЗАПОЗНАТ С ВАШИТЕ УНИКАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ВИНАГИ ТЪРСЕТЕ СЪВЕТ ОТ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ДРУГ КВАЛИФИЦИРАН ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ОТНОСНО ВСЯКО МЕДИЦИНСКО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВО ЛЕЧЕНИЕ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА Е ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В УСЛУГИТЕ.

  НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПОСЛЕДИЦИ, СВЪРЗАНИ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО С ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, КОИТО ПРЕДПРИЕМАТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЕНИ КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ СЕ СТРЕМИМ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ УСЛУГИТЕ, ДА БЪДЕ ТОЧНА, ПЪЛНА И АКТУАЛНА, НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ И НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, СВЪРЗАНИ С ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНА КАТО ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ.

 3. Информация, подадена чрез Услугите. Подаването на информация от Ваша страна чрез Услугите се урежда от нашата Политика за поверителност, намираща се на адрес privacy-policy, включително нашата Политика за бисквитките, намираща се на адрес cookie-policy.

 4. Въпроси, свързани с юрисдикциите. Услугите може да не са подходящи или достъпни за използване в някои юрисдикции. Всяко използване на Услугите е на ваш собствен риск и при това трябва да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Можем да ограничим достъпността на Услугите по всяко време, изцяло или частично, за всяко лице или географска област, които изберем по наша преценка, по основателни причини (например, за да спазим съответните закони и регулаторни изисквания, да защитим сигурността на Услугите или да приложим разумни технически настройки).

 5. Приемливо използване и правила за поведение. Вие не трябва да:

  • публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте чрез или във връзка с Услугите материали, които са или могат да бъдат: а) заплашителни, тормозещи, унизителни, омразни, сплашващи или по друг начин незачитащи правата и достойнството на другите; б) клеветнически, обидни или измамнически; в) неприлични, непристойни, порнографски или по друг начин нежелани; или г) защитени от авторско право, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или право на неприкосновеност на личния живот или друго право на собственост, без изричното предварително писмено съгласие на съответния собственик.
  • Вируси от рода на „червей“, „троянски кон“, „великденско яйце“, „бомба със закъснител“, шпионски софтуер или друг компютърен код, файл или програма, които са или са потенциално вредни или инвазивни, или са предназначени да повредят или превземат работата или да наблюдават използването на какъвто и да е хардуер, софтуер или оборудване (всяко от тях наричан — вирус).
  • Използвате Услугите за каквито и да било търговски цели, включително използване за Ваши търговски цели или за каквито и да било търговски цели, които ще Ви облагодетелстват по какъвто и да било начин.
  • Използвате Услугите за каквато и да е цел, която е измамна или по друг начин незаконна.
  • Събирате информация за потребителите на Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез обратно инженерство.
  • Се намесвате в работата на Услугите или на сървърите или мрежите, използвани за предоставяне на Услугите, включително чрез хакване или повреждане на която и да е част от Услугите, или да нарушавате изискванията или правилата на такива сървъри или мрежи.
  • Ограничавате или възпрепятствате друго лице да използва Услугите.
  • Възпроизвеждате, модифицирате, адаптирате, превеждате, създавате производни произведения, продавате, отдавате под наем, лизинговате, заемате, ползвате на изплащане, разпространявате или използвате по друг начин която и да е част от (или което и да е използване на) Услугите, освен в случаите, когато това е изрично разрешено съгласно настоящото Споразумение, без нашето изрично предварително писмено съгласие.
  • Извършвате обратно инженерство, да декомпилирате или разглобявате която и да е част от Услугите, освен в случаите, когато такова ограничение е изрично забранено от приложимото законодателство.
  • Отстранявате от Услугите всякакви известия за авторски права, търговски марки или други права на собственост.
  • Включвате която и да е част от Услугите в какъвто и да е продукт или услуга без нашето изрично предварително писмено съгласие.
  • Системно да изтегляте и съхранявате съдържанието на Услугите.
  • Използвате робот, паяк, приложение за търсене/извличане на информация от сайта или друго ръчно или автоматично устройство за извличане, индексиране, остъргване, извличане на данни или събиране по друг начин на съдържание на Услугите, както и да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представянето на Услугите, без нашето изрично предварително писмено съгласие. Независимо от горепосоченото и при спазване на всички инструкции, публикувани във файла robots.txt, разположен в главната директория на Услугите, ние предоставяме на операторите на публични търсачки разрешение да използват паяци за копиране на материали от Услугите с единствената цел (и само до степента, необходима за) създаване на публично достъпни индекси на такива материали, които могат да бъдат търсени, но не и кешове или архиви на такива материали. Запазваме си правото да отменяме това разрешение като цяло или в конкретни случаи, по всяко време и без предизвестие.

  Вие носите отговорност за набавянето, поддържането и заплащането на всички хардуерни, телекомуникационни и други услуги, необходими за използването на Услугите.

 6. Електронни съобщения. Информацията, предавана като част от Услугите, може да представлява електронна комуникация. Когато комуникирате с нас чрез Услугите или чрез други форми на електронни медии, като например електронна поща, Вие комуникирате с нас по електронен път. Вие се съгласявате, че можем да комуникираме по електронен път, при спазване на местните закони за защита на личните данни и за борба със спама, и че тези комуникации, както и уведомленията, разкритията, споразуменията и другите комуникации, които ви предоставяме по електронен път, са равностойни на комуникациите в писмена форма и имат същата сила и действие, както ако бяха в писмена форма и подписани от страната, която изпраща комуникацията.

 7. Обратна връзка. Ако ни предоставите идеи, предложения или предположения (Обратна връзка), Вие се съгласявате, че Обратната връзка не е поверителна и че предоставянето ѝ от Ваша страна е безвъзмездно, непоискано и без ограничения и не ни задължава по отношение на тази Обратна връзка. Ние ще можем да използваме Обратната връзка за всякакви цели. Вие няма да имате никакви претенции към нас по отношение на използването или неизползването на Обратна връзка.

 8. Наблюдение на използването на Услугата. Можем (но нямаме задължение) да анализираме Вашия достъп до или използването на Услугите. Можем да разкриваме информация относно достъпа Ви до и използването на Услугите в съответствие с приложимото законодателство или искане от съд, правоприлагащ или друг държавен орган, или по друг начин в съответствие с нашата Политика за поверителност.

 9. Вашето право да използвате Услугите. Вие потвърждавате, че всички права на интелектуална собственост върху Услугите, включително Сайта, принадлежат на нас или на нашите лицензодатели. Вие нямате никакви други права върху Услугите, освен правото на достъп до тях в съответствие с настоящото Споразумение. При спазване на настоящото Споразумение и единствено за срока на неговото действие можете да разглеждате едно копие на Сайта на всяко едно устройство, единствено за лична употреба с нетърговска цел. Ако не спазвате настоящото Споразумение, трябва незабавно да преустановите използването на Услугите. Вие носите отговорност за сигурността на Вашето устройство и за неговата подходяща защита.

 10. Права на собственост на Дружеството. Ние и нашите доставчици сме собственици на Услугите, които са защитени от права на собственост и закони, включително използвания софтуер за цифров шрифт („Шрифт“) и всички наши търговски марки, търговски марки и марки за услуги и всички свързани с тях лога. Шрифтът и всички търговски наименования, търговски марки, марки за услуги и лога (наричани общо „Марки“), използвани за или в Услугите, които не са наша собственост, са собственост на съответните им собственици. Нямате право да използвате нашите Марки във връзка с продукт или услуга, които не са наши, или по начин, който може да доведе до объркване. Нищо, което се съдържа в Услугите, не трябва да се тълкува като предоставяне на каквото и да е право за използване на какъвто и да е шрифт или Марки без изричното предварително писмено съгласие на собственика.

 11. Материали на трети страни; връзки. Услугите могат да позволяват достъп до информация, продукти, услуги и други материали на трети страни (наричани общо „Материали на трети страни“), включително достъп чрез връзки. Ние не контролираме, не одобряваме и не носим отговорност за каквито и да било Материали на трети страни. Нямаме задължение да наблюдаваме Материалите на трети страни и можем да блокираме или забраним достъпа до всякакви Материали на трети страни по всяко време. Вашият достъп или използване на Материали на трети страни е на Ваш собствен риск и подлежи на всички допълнителни условия и политики, приложими към тези материали.

 12. КЛАУЗА ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАС НА БАЗАТА НА ТОВА, КАКВОТО Е, КЪДЕТО Е И КЪДЕТО Е НАЛИЧНО, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ.

  ОТКАЗВАМЕ СЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ.

  В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В РАЗДЕЛ 11, МАТЕРИАЛИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ВАС НА ПРИНЦИПА „КАКТО Е, КЪДЕТО Е И КЪДЕТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

  БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОБЩИЯТ ХАРАКТЕР НА ГОРНОТО, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ НЕ ПРАВИМ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ СИГУРНИ, ЧЕ ВСЯКА МЯРКА ЗА СИГУРНОСТ, КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА ПОЗВОЛИТЕ НА ДРУГИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ИЛИ ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА НЯМА ДА БЪДЕ ДОСТЪПНА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНА НЕПРАВОМЕРНО ОТ ТРЕТА СТРАНА.

  ВСИЧКИ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО В ТОЗИ РАЗДЕЛ И НА ДРУГИ МЕСТА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ) СЕ ПРАВЯТ В ПОЛЗА КАКТО НА КОМПАНИЯТА И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ТАКА И НА ТЕХНИТЕ АКЦИОНЕРИ, СЪДРУЖНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ (НАРИЧАНИ ОБЩО „СТРАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО“).

  Въпреки че предприемаме разумни стъпки, за да се опитаме да поддържаме актуалността, целостта и сигурността на Услугите, не можем да гарантираме, че те са или ще останат актуални, пълни, правилни или сигурни, или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат. Услугите могат да включват неточности, грешки и материали, които са в противоречие с настоящото Споразумение. Освен това трети страни могат да правят неоторизирани промени в Услугите. Ако узнаете за такава промяна, моля, използвайте връзката в раздел „Свържете се с нас“ и предоставете описание на тази промяна и нейното местоположение в Услугите.

 13. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

  НИЩО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ОГРАНИЧАВА, ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ПРОМЕНЯ, НИТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ, ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ПРОМЕНИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

  В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: (А) НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД ИЛИ ЗАГУБИ, КОИТО НЕ СА БИЛИ РАЗУМНО ПРЕДВИДИМИ ЗА ВАС ИЛИ ЗА НАС В МОМЕНТА, В КОЙТО СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ ИЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, И ПО СИЛАТА НА КАКЪВТО И ДА БИЛО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ (НАРИЧАНИ ОБЩО КОСВЕНИ ЗАГУБИ). ЗАГУБАТА ИЛИ ЩЕТАТА Е ПРЕДВИДИМА, АКО Е ОЧЕВИДНО, ЧЕ ТЯ ЩЕ СЕ СЛУЧИ, ИЛИ АКО КЪМ МОМЕНТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА И ВИЕ, И НИЕ СМЕ ЗНАЕЛИ, ЧЕ ТЯ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ.

  БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРНОТО, НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ ЗАГУБИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ОТ ПРОДУКТИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ВИРУСИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ.

  СТРАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НЕ ИЗКЛЮЧВАТ И НЕ ОГРАНИЧАВАТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС, КОГАТО ТОВА БИ БИЛО НЕЗАКОННО. ТОВА ВКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ НАША НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТ НА НАШИ СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЗА ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ УМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ ЗА ИЗМАМА ИЛИ ИЗМАМНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

  НАШАТА МАКСИМАЛНА ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ ИЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, НЯМА ДА НАДВИШАВА ПО-ГОЛЯМАТА ОТ СЛЕДНИТЕ СУМИ: (А) ОБЩАТА СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА НАС ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ; И (Б) ДЕСЕТ ЩАТСКИ ДОЛАРА (10 USD).

  ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД В ТОЗИ ДОГОВОР (ВКЛЮЧИТЕЛНО В ТОЗИ РАЗДЕЛ И НА ДРУГИ МЕСТА В ТОЗИ ДОГОВОР) СА НАПРАВЕНИ В ПОЛЗА НА КОМПАНИЯТА И НА СТРАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ Е ОГРАНИЧЕНА (ПО НАШ ИЗБОР) ДО ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ.

 14. Претенции на трети страни. Ако бъдем съдени от трета страна в резултат на Ваше нарушение на настоящото Споразумение или нарушаване на право на трета страна, тогава, в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, Вие ще бъдете отговорни за всички задължения, щети, решения, награди, загуби, разходи, разноски и такси (включително адвокатски хонорари), понесени от Страните на дружеството

 15. Прекратяване. Можете да спрете да използвате Услугите и по този начин да прекратите настоящото Споразумение по всяко време. Можем да прекратим или да спрем използването на Услугите от Ваша страна, ако не спазвате настоящото Споразумение, участвате в измама или злоупотреба, или ако Вие или някой, който използва Вашия акаунт, ни представи невярна информация. Когато това е разумно според обстоятелствата, ние ще ви предоставим най-малко двадесет и четири (24) часа предварително уведомление за прекратяване или временно спиране, при условие че ако основателно смятаме, че сте нарушили съществено настоящото Споразумение, можем незабавно да ви прекратим или временно да ви спрем. При всяко прекратяване или временно спиране правото ви да използвате Услугите ще бъде незабавно прекратено. Задълженията Ви по настоящото Споразумение остават в сила и след изтичане на срока на действие или прекратяване на настоящото Споразумение.

 16. Приложимо законодателство; юрисдикция. Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, настоящото Споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Белгия, без да се вземат предвид принципите на стълкновение на закони и независимо от Вашето местоположение. Всички спорове между Вас и нас, произтичащи от или свързани с Услугите или настоящото Споразумение, независимо дали се основават на договор, закононарушение, закон, измама, невярно представяне или друга правна теория, и включително извъндоговорни спорове или искове, ще бъдат предмет на изключителната юрисдикция на белгийските съдилища и Вие се отказвате от всякакви възражения за компетентност, място на провеждане или неудобен съд пред тези съдилища. Настоящият Раздел 16 не Ви лишава от задължителната защита на законите на страната, в която сте установени.

 17. Филтриране. В търговската мрежа се предлагат защити за родителски контрол (като компютърен хардуер, софтуер или услуги за филтриране), които могат да Ви помогнат да ограничите достъпа до материали, които могат да бъдат вредни или неподходящи за непълнолетни. Информация, посочваща настоящите доставчици на такива защити (които ние не одобряваме), е достъпна на адрес https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

 18. Информация или оплаквания. Ако имате въпрос или оплакване във връзка с Услугите, моля, използвайте връзката на адрес Свържете се с нас.

 19. Искове за нарушаване на авторски права. Ако добросъвестно смятате, че материалите, налични в Услугите, нарушават вашите авторски права, можете да ни пишете по пощата и да поискате да премахнем тези материали или да блокираме достъпа до тях. Моля, посочете точно самоличността и местоположението на материалите, за които се твърди, че нарушават авторски права. Уведомленията могат да се изпращат чрез връзката на адрес „Свържете се с нас.

 20. Прогнозни изявления. Изявленията, които се появяват в Услугите и които се отнасят до нас, нашите филиали или нашето и тяхното ръководство и които не са исторически факти, са Прогнозни изявления.

  Прогнозните изявления са само прогнози и действителните бъдещи събития могат да се различават съществено от тези, които се обсъждат във всяко прогнозно изявление. Различни външни фактори и рискове оказват влияние върху нашите операции, пазари, продукти, услуги и цени. Тези фактори и рискове са описани в нашия текущ годишен доклад, подаден в SEC, и в други документи, които подаваме в SEC. Можете да получите достъп до нашите най-нови документи за SEC чрез системата EDGAR на SEC, намираща се на адрес www.sec.gov, или можете да получите тези документи директно от нас без заплащане. Отказваме се от всяко задължение или отговорност да актуализираме, преработваме или допълваме всяко прогнозно изявление или други изявления, които се появяват в Услугите.

 21. Други важни условия. Настоящото Споразумение не създава и не може да се тълкува като създаващо каквото и да е партньорство, съвместно предприятие, отношения между работодател и служител, агенция или франчайзодател и франчайзополучател между Вас и нас. Настоящото Споразумение е между Вас и нас. С изключение на посоченото в раздели 12, 13 и 21, никое друго лице няма право да прилага условията на това Споразумение. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение се окаже незаконосъобразна, недействителна или по някаква причина неприложима, тази разпоредба ще се счита за отделена от настоящото Споразумение и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Нямате право да преотстъпвате, прехвърляте или сублицензирате нито едно или всички свои права или задължения по настоящото Споразумение без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем да преотстъпваме, прехвърляме или сублицензираме всички или част от нашите права или задължения по настоящото Споразумение без ограничение. Не се счита, че отказът на някоя от страните от упражняване на правата при нарушение или неизпълнение по настоящото Споразумение е отказ от упражняване на правата при предходно или последващо нарушение или неизпълнение. Всяко заглавие, надпис или заглавие на раздел, съдържащо се в този документ, е само за удобство и по никакъв начин не определя или обяснява който и да е раздел или разпоредба. Всички термини, дефинирани в единствено число, имат същото значение, когато се използват в множествено число, където е уместно и освен ако не е посочено друго. Всяко използване на термина „включително“ или неговите разновидности в настоящото споразумение се тълкува така, както ако е последвано от израза „без ограничение“. Настоящото Споразумение, включително всички условия, включени в него, е цялостното споразумение между вас и нас, свързано с предмета на настоящото Споразумение, и при липса на измама замества всички предишни или едновременни писмени или устни споразумения или договорености между вас и нас, свързани с този предмет. Уведомленията до Вас (включително уведомленията за промени в настоящото Споразумение) могат да бъдат изпращани чрез публикуване в Услугите или по електронна поща (включително във всеки случай чрез връзки), или по обикновена поща. Без ограничение, печатната версия на настоящото Споразумение и на всяко уведомление, направено в електронна форма, е допустима в съдебни или административни производства, основани на или свързани с настоящото Споразумение, в същата степен и при същите условия, както други бизнес документи и записи, първоначално създадени и поддържани в печатна форма. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на задължения, когато това е извън нейния контрол.