Ролята на ОЗТ в достъпа до иновации

Ролята на ОЗТ в достъпа до иновации

Процесът на изграждане на политиките за реимбурсация, зависи от резултатите, които ОЗТ системата предоставя. С други думи ОЗТ подпомага вземането на решения, свързани с политиките за реимбурсация.

Като се има предвид, че политиките за реимбурсация:

  • влияят пряко върху пациентите, лекарите и болниците,
  • са свързани с други области на здравеопазването и лекарствената политика и
  • зависят от процеса на въвеждане на иновации в здравеопазването,

не би било възможно да се говори за ролята на ОЗТ в процеса на въвеждане на иновации, без да се отчетат елементите, които оказват влияние върху политиките за реимбурсация.
С други думи ролята на ОЗТ в процеса на въвеждане на иновации, се гарантира от:

  • факта, че ефективният ОЗТ процес елиминира възможността за произволни решения свързани с ценообразуването и реимбурсацията; този процес улеснява обвързването на решенията, свързани с ценообразуването и реимбурсацията с обективни критерии;
  • едно от предимствата на ОЗТ е въвеждането на ефективен списък с дейности по отношение на конкретни въпроси: възлагане на институционални и индивидуални отговорности, крайни срокове на процеса за вземане на решения, свързани с ценообразуването и реимбурсацията;
  • факта, че резултатите на дадена ОЗТ система, след като бъдат публично публикувани, могат да гарантират прозрачност и по този начин да направят информацията по-достъпна и проследима;
  • ефективността на ОЗТ системите, която може да спомогне стандартизирането на процеса за ценообразуване и реимбурсация.

В допълнение ОЗТ може да повлияе върху всяка друга част на системата на здравеопазването.
ОЗТ системи покриват средствата и техниките, чрез които се създава медицина и се извършва здравеопазване, както и интервенциите в областта на здравеопазването. Следователно, тъй като ОЗТ оказва влияние върху всяко ниво на системата на здравеопазването, е очевидно, че носи промяна или, казано по друг начин, ОЗТ е от съществено значение за иновациите в областта на здравеопазването.

Още по темата

Какво означава „оценка на здравни технологии“ (ОЗТ)?


Необходимост от политика за реимбурсация


Политиката за реимбурсация


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson